Regulamin

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

§ 1.
Postanowienia ogólne

Przedmiotem Regulaminu jest regulacja warunków funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego utrzymywanego w domenie www.tropglob.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
Wymagane jest uważne zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem ze strony TropGlop.pl Wejście na Stronę i/lub korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Regulaminie.
Warunki Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników odwiedzających i korzystających ze Strony.
Informacje zawarte na Stronie, a w szczególności informacje o możliwościach planowania lub rezerwacji środków transportu i miejsc zakwaterowania, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Użytkowników.

§ 2.
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w niniejszym paragrafie terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.tropglob.pl posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Właściciel Serwisu, Usługodawca – Monika Makowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TropGlob, , adres elektroniczny: www.tropglob.pl Usługodawca nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
Strona, Serwis – strona internetowa pod adresem www.tropglob.pl  oraz wszystkie znajdujące się na niej treści, włączając podstrony, fanpage na facebook.com/tropglob oraz ten Regulamin.
adres poczty elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3.
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.

1. Na stronach Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z usługi wyszukania biletów lotniczych, bądź innych środków transportu do wskazanego przez Użytkownika miejsca, jak również wyszukania miejsc zakwaterowania oraz środków komunikacji w miejscu docelowym. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.tropglob.pl/formularz
2. Serwis świadczy usługę obejmującą wyłącznie prezentację ogólnych informacji o dostępnych połączeniach i miejscach noclegowych spełniających wszystkie kryteria określone przez Użytkownika w formularzu zgłoszeniowym i przekazane Usługodawcy, a także maksymalną cenę tych usług, a po dokonaniu opłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem także szczegółowych informacji o transporcie, noclegach, komunikacji oraz możliwości i sposobie dokonania rezerwacji przez Użytkowników bezpośrednio u pomiotów świadczących przedmiotowe usługi. Serwis dostarcza informacje o połączeniach i zakwaterowaniu jedynie na podstawie i zgodnie z informacjami udostępnionymi przez bezpośrednich usługodawców.
3. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, iż usługi świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu nie obejmują:
a) opłat za transport (każdego rodzaju) oraz ich rezerwacji, a także wykonania usługi przewozu i/lub jej jakości.
b) opłat za zakwaterowanie (każdego rodzaju) oraz ich rezerwacji, a także wykonania usługi hotelarskiej i/lub jej jakości.
c) doradztwa i pomocy w czasie podróży ( z wyjątkiem indywidualnych ustaleń)
d) jakichkolwiek rezerwacji imprez turystycznych w imieniu Użytkownika
Rezerwacji i opłat opisanych powyżej Użytkownik – na podstawie informacji otrzymanych od Usługowcy – może dokonać we własnym zakresie bezpośrednio o podmiotów świadczących ww. usługi.
4. Ponadto Serwis udostępnia czasową usługę promocyjną „Weryfikator Ofert”, której sposób działania i warunki skorzystania, a także cenę usługi zostały opisane na stronie www.tropglob.pl/promocje. Usługa ta jest dostępna w Serwisie do odwołania. Użytkownicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń związanych z zaprzestaniem świadczenia niniejszej usługi przez Usługodawcę.

§ 4.
Realizacja usługi.

1. Po wysłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie następuje bezpłatnie proces wyszukiwania ofert spełniających kryteria oznaczone przez Użytkownika. Czas na przedstawienie przez Usługodawcę oferty wstępnej będącej zbiorem rekomendacji co do wyboru transportu i zakwaterowania i środków komunikacji oraz maksymalnej ceny za te świadczenia , to 7 dni od daty przesłania formularza. Oferta wstępna zostanie przesłana na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

2. Wraz z ofertą wstępną, o której mowa w pkt 1 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość email z informacją o całkowitej cenie usługi zgodnej z wybranym pakietem tj. spersonalizowanych informacji objętych ofertą.

3. Użytkownik po otrzymaniu oferty wstępnej może zrezygnować z usługi bez żadnych roszczeń ze strony Usługodawcy bądź wyrazić wolę otrzymania spersonalizowanej oferty od Usługodawcy. Wstępna oferta jest aktualna przez 24h od momentu dostarczenia do Użytkownika. Chęć otrzymania spersonalizowanej, płatnej oferty należy potwierdzić do 24 h od otrzymania oferty wstępnej od Usługodawcy.  Z chwilą wyrażenia woli otrzymania spersonalizowanej oferty, dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. W razie wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymania spersonalizowanej oferty, Użytkownik w ciągu kolejnych 2 dni jest zobowiązany dokonać opłaty za usługę w wysokości wskazanej w emailu. Użytkownik dokonuje wpłaty poprzez przelew bankowy na kwotę zgodną z wybranym pakietem.

5. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzymuje na wskazany przez niego adres elektroniczny kompletną spersonalizowaną ofertą w postaci pliku pdf zawierającą, zgodnie z wybranym przez Użytkownika pakietem, informacje o :
a) Transporcie do miejsca docelowego wraz opisem sposobu dokonania jego rezerwacji na stronach usługodawców i linki do tych stron.
b) Zakwaterowaniu wraz opisem sposobu dokonania jego rezerwacji na stronach usługodawców i linki do tych stron.
c) Środkach komunikacji w miejscu docelowym wskazanym przez Użytkownika wraz opisem sposobu dokonania ich rezerwacji na stronach usługodawców i linki do tych stron.
d) Opis możliwości komunikacji pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania w miejscu docelowym.
e) Zrzuty ekranów pochodzące ze stron usługodawców, przedstawiające aktualne w momencie wysłania oferty do Użytkownika obowiązujące u usługodawców ceny za wskazane usługi.
f) Podstawowe informacje dotyczące przewozu bagażu dla wybranego środka transportu.
g) Inne informacje zgodne z ustaleniami w ramach ofert indywidulnych.

6. Użytkownik dokonuje rezerwacji i opłat za świadczenie usług wskazanych w pkt 5 powyżej we własnym zakresie.

§ 5.
Płatność za usługę.

1. Opłata za usługę jest pobierana od Użytkownika zgodnie z wybranym pakietem. Opis pakietów i ich ceny znajdują się na stronie tropglob.pl/oferta.
2. Ceny są wyrażone w złotych polskich.

3. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego na konto : 59 1140 2004 0000 3502 3628 2714

§ 6.
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

a)Procesor 300 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM 128 MB
b)Łącze internetowe o przesyle danych 56.6k lub szybsze
c)Zainstalowana przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub inna
d) System operacyjny – Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac OS X
e) monitor o rozdzielczości 1024×768;
f) włączona obsługa Cookies i Java Script.

2. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt 1 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mie
negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu.

§ 7
Odpowiedzialność Usługodawcy.

1. Usługodawca zapewnia właściwe działanie Serwisu i odbieranie zgłoszeń na wyszukiwanie ofert przekazanych za pomocą formularza, oraz przekazywanie wyników wyszukiwania Użytkownikom w zdefiniowanym czasie.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany informacji dokonane przez podmioty trzecie po przygotowaniu oferty przez Usługodawcę, za zmiany w przebiegu podróży oraz wszelkie zaniechania i działania podmiotów realizujących bezpośrednio usługi przewozu i zakwaterowania, oraz podmiotów pośredniczących w sprzedaży biletów z którymi Użytkownik zawał samodzielnie umowy m.in. z pomocą linków i odnośników przesłanych mu przez Serwis. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie i/lub nieprawidłowe dokonanie przez Użytkownika rezerwacji/opłat u jakichkolwiek podmiotów trzecich. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy określonych w niniejszym punkcie.
3. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, i/lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów czy wad. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4. Serwis może zawierać linki do innych stron www, których Usługodawca nie jest właścicielem, ani nie posiada nad nimi kontroli. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki stron do których prowadzą odnośniki w Serwisie.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zniekształcenie informacji oraz materiałów otrzymanych i wysyłanych za pośrednictwem sieci internetowej przez Użytkowników, za utratę przez Użytkowników danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usługi, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania lub zaniedbania osób trzecich, itp.), podanie przez Użytkownika niepełnych informacji podczas wypełnianie formularza w Serwisie.

§ 8
Reklamacje i gwarancje.

1. Usługodawca gwarantuje, że ceny usług podmiotów trzecich zawarte w spersonalizowanej ofercie nie przekroczą maksymalnego budżetu wpisanego w Formularzu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia sytuacji, gdy aktualne ceny usług podmiotów trzecich mogą się różnić od ceny przedstawionej w ofercie, jednak Usługodawca dopełni starań by mieściły się w maksymalnym budżecie (z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń z Użytkownikiem). Gwarancja ceny dotyczy okresu do 4 h po przekazaniu Użytkownikowi kompletnej, spersonalizowanej oferty ( produktu końcowego). Jeśli podane w ofercie ceny przekroczą maksymalny ustalony w Formularzu budżet w ciągu 4 h po przekazaniu oferty, Usługodawca gwarantuje bezpłatne poprawienie/uzupełnienie oferty, tak aby była ona zgodna z wymaganiami cenowymi Użytkownika.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przygotowania spersonalizowanej oferty w terminie zgodnym z wybranym pakietem, określonym na Stronie pod adresem tropglob.pl/oferta. W przypadku gdy Usługodawca nie będzie w stanie znaleźć ofert osób trzecich spełniającej wymagania Użytkownika lub nie zmieści się w założonym maksymalnym budżecie zawartym w formularzu, Usługodawca zwolniony jest z przedstawiania spersonalizowanej oferty, a całość opłaty zostanie zwrócona Użytkownikowi w przeciągu 7 dni roboczych, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika (chyba że co innego wynika z odrębnych indywidulanych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą).
3. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Wszelkie reklamacje usług należy zgłaszać na adres email Usługodawcy: kontakt@tropglob.pl, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja” lub pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy: Puławska 257 m 13 02-769 Warszawa. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Użytkownika, opis problemu będący podstawą złożenia reklamacji, adres poczty elektronicznej/adres korespondencyjny, na który należy doręczyć odpowiedź na reklamację. Reklamacje nie zawierające ww. danych i/lub nie pozwalające zidentyfikować Użytkownika i/lub problemu mogą zostać nie rozpatrzone.

5. Usługodawca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Usługodawcę. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca może zwrócić się o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji liczony jest od momentu uzupełnienia reklamacji zgodnie z prośbą Usługodawcy.

6. Procedura reklamacyjna nie wyłącza praw Użytkownika przysługujących mu na podstawie przepisów prawa.

§ 9
Ochrona danych osobowych.

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji i rozliczenia usług objętych Regulaminem

2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych określonych w formularzu jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu. Użytkownik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych wymogami prawa.

4. Serwis nie przechowuje danych o kartach kredytowych/rachunkach bankowych Użytkowników.
5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych i dotyczących go danych oraz prawo do żądania ich poprawienia.

§ 10
Odstąpienie od umowy przez Użytkownika.

1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej z Usługodawcą umowy o świadczenie usług bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w pkt 6 poniżej. Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy przesyłając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (skan podpisanego pisma) na adres poczty elektronicznej Usługodawcy tj. kontakt@tropglob.pl Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Usługodawca potwierdza Użytkownikowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie to następuje na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
4. W razie odstąpienia od umowy przez Użytkownika, umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca zwróci Użytkownikowi otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
5. Użytkownik może zażądać wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Żądanie takie winno zostać złożone najpóźniej w chwili wyrażenia chęci otrzymania spersonalizowanej oferty. W przypadku odstąpienia od umowy wykonywanej zgodnie z ww. żądaniem Użytkownika będącego konsumentem, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy.
6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku gdy Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§ 11
Zmiany Regulaminu.

Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Zmieniony Regulamin będzie udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przez Użytkowników.

§ 12
Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne mające zastosowanie przepisy obowiązującego prawa.
2. Jakiekolwiek pytania w sprawie Regulaminu i świadczonych usług można kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@tropglob.pl

3. Językiem komunikacji między stronami jest język polski, z zastrzeżeniem indywidualnych ustaleń pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

4. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Leave Comment

Be the first to comment “Regulamin”